Tag: tiên tộc

Live Action

LOTR: Tại sao rất nhiều ELF rời Trung địa vào cuối phim?

Điều gì buộc các Elf phải vượt biển đến Vùng đất bất tử thay vì chỉ ở lại Trung địa?