Tag: phi thảm họa

Live Action

Tiết lộ điều gì đã gây ra cơn bão trong The Day After Tomorrow,...

The Day After Tomorrow đưa ra một cái nhìn thực tế về việc tham lam, lãng phí và thiếu hiểu biết có thể dẫn đến điều kiện thời tiết...