Tag: iii icecrin

Anime

iii icecrin Anime sẽ có phần 2 vào tháng 7

Phần đầu tiên của anime về chủ đề động vật, kem được công chiếu vào tháng 4 năm 2021