Tag: EGRET II mini Console

Games

Taito hé lộ máy console EGRET II mini Console sẽ phát hành...

Máy sẽ bao gồm 40 game khi ra mắt