Tag: Bankai

Phân tích

Bleach: 15 Bankai tốt nhất được xếp hạng theo sức mạnh...

Trong Bleach, sức mạnh Bankai được nhắc dến nhiều? Cái nào trong số chúng là mạnh nhất?

Nhân vật anime

Bleach: 15 Bankai tốt nhất được xếp hạng theo sức mạnh...

Trong Bleach, sức mạnh Bankai được nhắc dến nhiều? Cái nào trong số chúng là mạnh nhất?