Tag: Zangetsu

Phân tích

Bleach: Vượt lên cả Thiện và Ác

Bleach sử dụng triết lý Đạo giáo để viết những nhân vật vượt ra ngoài phạm trù thiện và ác. Đây là cách bộ truyện thực hiện nó.