Tag: Gantz: E

Live Action

Tác giả Gantz không biết ai là người chỉ đạo chuyển thể...

Hiroya Oku đã tweet rằng tác giả đã đồng ý với hợp đồng từ lâu, nhưng không biết rằng mọi thứ đang diễn ra